Dokumentation

Kvist & Harboe ApS tilpasser nøje den brandtekniske dokumentation til den konkrete byggesag.

Brandteknisk dokumentation

BR18 fastlægger krav til den brandtekniske dokumentation, der afhængig af den enkelte byggesags omfang og kompleksitet vil indeholde følgende dokumenter:

 • Starterklæring
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse
 • Dokumentation for hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT)
 • Brandstrategirapport
 • Funktionsbeskrivelse
 • Brandplaner
 • Pladsfordelingsplaner
 • Evakueringsplaner
 • Brandtekniske kontrolplaner til de enkelte dokumenter i den brandtekniske dokumentation
 • Brandtekniske kontrolplaner til projektering af brandsikringstiltag
 • Brandtekniske kontrolplaner til udførelse af brandsikringstiltag
 • Brandteknisk kontrolrapport
 • Drifts, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan)
 • Sluterklæring

Kvist & Harboe ApS tilpasser nøje den brandtekniske dokumentation til den konkrete byggesag, hvormed byggesagen kan optimeres til de relevante brandtekniske forhold.

Ombygningssager

Ved ombygninger, tilbygninger og anvendelsesændringer har vi fokus på at afgrænse de dele af det eksisterede byggeri, der er omfattet af byggesagen, og de dele af det eksisterende byggeri der eventuelt ikke måtte være omfattet af byggesagen.

Hvis der i byggesagens indledende fase udføres en hensigtsmæssig afgrænsning og optimering af disse dele af en ombygning, kan eksisterende brandmæssige forhold der ikke direkte influeres ved ombygningen, betragtes som lovlig godkendt byggeri der fortsat kan benyttes uændret, hvilket rummer et stort besparelsespotentiale ved ombygningssager.

Som udgangspunkt kræver byggearbejder ansøgning om byggetilladelse. Der findes dog undtagelser hvor ombygningssager er undtaget fra kravet om byggetilladelse.

I ombygningssager hvor der ikke er anvendelsesændring eller forøgelse af etagearealet, har vi stor erfaring med rådgivning i forbindelse med vurdering af, hvorvidt byggesagen ændring af forudsætningerne for de brandmæssige forhold. Dette udgør ligeledes et stort besparelsespotentiale ved ombygningssager.

Forhåndsdialog med myndigheder

Ved ombygningssager indgår vi ofte i forhåndsdialog med de byggesagsbehandlere og beredskaber der repræsenterer den lokale bygningsmyndighed, med henblik på at afklare væsentlige spørgsmål i samarbejde med bygegsagens øvrige parter. Dette håndteres mest hensigtsmæssigt ved, at vi forud for forhåndsdialogen udarbejder brandteknisk notat eventuelt med tilførende brandplaner.

På visse byggesager bidrager forhåndsdialogen til en hurtigere og mere smidig byggeproces, fx ved at afklaring af:

 • Indplacering i brandklasse jf. BR18, §490-493
 • Hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt og hvilke kompenserende tiltag der kræves hvis byggeriet er indsatstaktisk utraditionelt jf. BR18, §126-133
 • Hvorvidt en ombygningssag ændrer forudsætningerne for de brandmæssige forhold jf. BR18, kapitel 1 om administrative bestemmelser

Byggeri efter beredskabslovgivningen

Byggeloven og det tilhørende bygningsreglement BR18 gælder for alt byggeri. Nogle byggerier, primært industri- og lagerbygninger, kan tillige være omfattet af beredskabslovens bestemmelser for brand- og eksplosionsfarlig virksomhed og oplag.

I disse gælder bestemmelser i Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlig virksomhed og oplag, der anses som en særlovgivning i forhold til byggelovgivningen og fungerer som en overbygning til bygningsreglementets brandkrav.

Kvist & Harboe ApS har besidder viden og erfaring med byggesager der omhandler brandfarlige væsker, brandfarlige gasser og brandbare faste stoffer der er reguleret af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelser for disse emner.

Vi kan derfor tilbyde rådgivning i forbindelse med byggesager med brandfarligt oplag i bygninger eller i det fri, herunder også ombygningssager med eksisterende byggeri der er omfattet af Beredskabsstyrelsens bestemmelser.