Certificeret brandrådgivning

Kvist & Harboe ApS udarbejder den nødvendige brandtekniske dokumentation.

Kvist & Harboe ApS udarbejder den nødvendige brandtekniske dokumentation til opfyldelse af krav til sikkerhed, dokumentation og kontrol som beskrevet i Bygningsreglementet 2018 (BR18).

Vi har et indgående kendskab til lovkrav, vejledninger, bilag mv. i BR18, der beskriver krav til de brandtekniske forhold. Vi holder os hele tiden opdateret på krav og reglementer, så vi kan give vores kunder den bedste brandrådgivning. Du kan derfor føle dig helt tryg, hvis du benytter os som certificeret brandrådgiver.

Nybyggeri

Brandsikkerhed ved nybyggeri er en altafgørende faktor, der kræver omhyggelig planlægning og implementering for at beskytte mennesker, ejendom og miljø. Under designprocessen skal der tages hensyn til forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, der kan minimere risikoen for brande og sikre hurtig evakuering i tilfælde af nødsituationer.

Dette inkluderer installation af avancerede brandsikkerhedssystemer som røgalarmer, automatiske sprinkleranlæg og branddøre, der kan begrænse spredningen af ild og røg. Derudover er korrekt udformning af flugtveje samt tilstrækkelig belysning og skiltning afgørende for at sikre, at folk hurtigt og sikkert kan forlade bygningen i tilfælde af brand.

Valg af brandsikre materialer og byggemetoder er også afgørende for at reducere brandrisikoen. Dette kan omfatte anvendelse af ikke-brændbare eller brandhæmmende materialer samt korrekt isolering for at forhindre brandspredning mellem bygningsdele.

Ombygninger, tilbygninger og anvendelsesændringer

Ved ombygninger, tilbygninger og anvendelsesændringer har vi fokus på at afgrænse de dele af det eksisterede byggeri, der er omfattet af byggesagen, og de dele af det eksisterende byggeri der eventuelt ikke måtte være omfattet af byggesagen.

Hvis der i byggesagens indledende fase udføres en hensigtsmæssig afgrænsning og optimering af disse dele af en ombygning, kan eksisterende brandmæssige forhold der ikke direkte influeres ved ombygningen, betragtes som lovlig godkendt byggeri der fortsat kan benyttes uændret, hvilket rummer et stort besparelsespotentiale ved ombygningssager.

Som udgangspunkt kræver byggearbejder ansøgning om byggetilladelse. Der findes dog undtagelser hvor ombygningssager er undtaget fra kravet om byggetilladelse.

I ombygningssager hvor der ikke er anvendelsesændring eller forøgelse af etagearealet, har vi stor erfaring med rådgivning i forbindelse med vurdering af, hvorvidt byggesagen ændring af forudsætningerne for de brandmæssige forhold. Dette udgør ligeledes et stort besparelsespotentiale ved ombygningssager.

Kvist & Harboe ApS har stor erfaring med komplicerede ombygninger, tilbygninger eller anvendelsesændringer. Kontakt os for en uforpligtende snak herom.

Lovliggørelse af eksisterende byggeri

Lovliggørelsessager opstår typisk, når der er foretaget ændringer i en bygning uden de nødvendige tilladelser eller i strid med bygningsregulativerne.

I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at gennemføre en grundig gennemgang af bygningens brandsikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at den overholder gældende lovgivning og standarder. Dette kan omfatte inspektion af røgalarmer, sprinkleranlæg, flugtvejsudgange, branddøre og andre brandsikkerhedssystemer.

Hvis der opdages mangler eller uregelmæssigheder i bygningens brandsikkerhedsforanstaltninger under en lovliggørelsessag, kan det være nødvendigt med omfattende fysisk lovliggørelse for at bringe den i overensstemmelse med lovgivningen. Dette kan indebære installation af nye brandsikkerhedssystemer, udskiftning af materialer eller ombygning af eksisterende bygningsdele.

Formålet med sådanne foranstaltninger er at sikre, at bygninger opfylder den nødvendige lovgivning ift. lovliggørelsestidspunktet samt beskytter beboernes eller brugernes liv og ejendom mod brandfare. Det er vigtigt at håndtere eventuelle brandsikkerhedsmæssige udfordringer omhyggeligt og professionelt for at sikre en sikker og lovlig drift af bygningen.

Kvist & Harboe ApS har stor erfaring med lovliggørelsessager. Kontakt os for en uforpligtende snak herom.