Beredskabslovgivningen

Kvist & Harboe ApS kan udarbejde dokumentationen indenfor beredskabslovgivningen.

Byggeri efter beredskabslovgivningen

Byggeloven og det tilhørende bygningsreglement BR18 gælder for alt byggeri. Nogle byggerier, primært industri- og lagerbygninger, kan tillige være omfattet af beredskabslovens bestemmelser for brand- og eksplosionsfarlig virksomhed og oplag.

I disse gælder bestemmelser i Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlig virksomhed og oplag, der anses som en særlovgivning i forhold til byggelovgivningen og fungerer som en overbygning til bygningsreglementets brandkrav.

Kvist & Harboe ApS har besidder viden og erfaring med byggesager der omhandler brandfarlige væsker, brandfarlige gasser og brandbare faste stoffer der er reguleret af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelser for disse emner.

Kvist & Harboe ApS kan derfor tilbyde rådgivning i forbindelse med byggesager med brandfarligt oplag i bygninger eller i det fri, herunder også ombygningssager med eksisterende byggeri der er omfattet af Beredskabsstyrelsens bestemmelser.

ATEX

ATEX, forkortelse for ATmosphere EXplosible, omhandler områder, hvor letantændelige væsker, dampe, gasser og lignende blander sig med ilt og kan antændes, potentielt resulterende i eksplosive atmosfærer. Vi tilbyder en omfattende gennemgang af jeres virksomhed for at identificere eventuelle eksplosionsfarer.

Vores ekspertrådgivning om ATEX-direktiverne inkluderer assistance med zoneklassificering og udarbejdelse af ATEX APV. Disse foranstaltninger er designet til at reducere områder med ATEX og dermed mindske risikoen for eksplosioner.

ATEX-direktiver

ATEX-direktiverne består af to hoveddirektiver, som begge fokuserer på at sikre mod støv- og gaseksplosioner.

Det første direktiv (1992/92/EF) omhandler arbejdspladser og har til formål at forbedre sikkerheden og sundhedsbeskyttelsen for arbejdstagere, der kan udsættes for en eksplosiv atmosfære. Direktivet kræver, at virksomheder udarbejder eksplosionssikringsdokumenter og opdeler områder i zoner i henhold til brandmyndighedens regler. Desuden skal der beskrives modforanstaltninger mod eksplosionsfare.

Det andet direktiv (2014/34/EF) vedrører det udstyr og de sikringssystemer, der anvendes i eksplosionsfarlige atmosfærer. Dette direktiv fastsætter kravene, som fabrikanter og importører skal opfylde ved markedsføring af udstyr til brug på steder med eksplosionsfare.

ATEX Klassifikation

ATEX klassifikation drejer sig om områder, hvor letantændelige væsker, dampe, gasser og lignende kan blande sig med ilt og potentielt skabe eksplosive atmosfærer.

Først og fremmest skal arbejdsgiveren vurdere, hvor, hvordan og hvornår de brandfarlige stoffer kan blande sig med luften og skabe en eksplosiv atmosfære. Hvis en eksplosiv atmosfære ikke kan undgås, kræves der en zoneklassificering. Zoneklassifikationen danner grundlag for valget af udstyr/maskiner, der må anvendes i zonerne.

ATEX APV

Via vores samarbejdspartner udarbejder Kvist & Harboe ApS en APV til brug for medarbejderne i virksomheden, som derved får vished for, at de gør tingene korrekt.

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring beredskabslovgivningen eller eksplosiv atmosfære.